anda pengunjung yang ke,

ThirtyThirty hotel in New York
Powered by Best Free Counters

Sabtu, 11 Disember 2010

20 WASIAT...

Bace sampai abez....pastufowardkn plz.....ni adalah benar... sila baca sehingga habis... dan tlgsebarkan kepada seberapabyk org Islam yg boleh...AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuhini adalah surat wasiat daripenjaga makamNabi Muhammad SAW iaituSheikh AhmadMaeine (Saudi Arabia).pada suatu malam ketikamembaca Al-Quran dimakam Rasulullah SAW.sele...pas membaca laluhamba tertidur, dalam tidurhamba bermimpididatangi Rasulullah SAWlalu bersabda kepadahamba, dalam 60 000 orangyang meninggaldunia di zaman ini tiadaseorang pun yangmatinya dalam keadaanberiman.(a)isteri tidak mendengarkata suami.(b)orang kaya tidak lagibertimbang rasa.(c)orang tidak lagi berzakatdan tidak membuatkebajikan.Oleh itu wahai SheikhAhmad, hendaklah kamumenyedarkan kepada orangIslam ini supayamembuat kebajikan, keranaharipenghabisan(Qiamat) akantiba di manabintang akan terbit darilangit, sesudah itumatahari akan turun di ataskepala.PESANAN HAMBA INI(a) berselawat - untukjunjungan Nabi kitaMuhammad SAW.(b) bertaubatlah - dengansegera sementaraPintu Taubat masih terbuka.(c) Bersembahyanglah(d) berzakat - janganditinggalkan.(e) Menunaikan Fardhu haji -bilaberkemampuan.(f) Jangan menderhakakepada kedua ibubapa.UNTUK MAKLUMAN1.seorang saudagar daribombay telahmenerima surat ini danbeliau telah mencataksebanyak 20 salinan danmengirimkan kepadaorang lain, dia kemudiannyadianugerahi Allahdengan mendapatkeuntungan yang besardalam perniagaannya.2.seorang hamba Allah telahmenerima suratini tetapi tidakmengendahkannya danmenganggap wasiat inipalsu, maka selangbeberapa hari kemudiananaknya meninggaldunia.3.Pada tahun 1977 Tun DatoMustapha bekasKetua Menteri Sabahmenerima wasiat inikemudian mengarahkansetiausahanyamencetak sebanyak 20salinan danmenghantarnya kepadaorang lain, makaselang beberapa harikemudian dia telahmendapat hadiah darikebajikan masyarakat dimalaysia timur.4.tan sri ghazali jawi, bekasmenteri besarperak secara tidak langsungdipecat darijawatannya kerana apabilabeliau menerimawasiat ini beliau terlupamencetak 20 salinanuntuk disebarkan kepadaorang lain tetapibeliau telah menyedarikesilapannya lalubeliau mencetak semulawasiat ini danmengirimkannya kepadaorang lain, beberapahari kemudian beliau telahdilantik menteriKabinet Perdana Menteri.5.Zulfikar Ali Bhuno telahmenerima suratwasiat ini dan tidak percayaakankebenarannya jugamenganggap palsu lalumembuangnya ke dalamtong sampah.seminggu kemudian beliautelah dijatuhkanhukuman pancung sampaimati.6.di Terengganu, seorangpekerja bengkelkenderaan telah menerimawasiat ini daripengirim yang tidak dikenaliyang datangnyadari Perak lalu beliaumembuat sebanyak 20salinan seperti yangdituntut.Alhamdulillah diadianugerahkan oleh Allahseorang gadisberakhlak mulia sepertiyang dituntut olehIslam.baginya anugerah ini palingagung dantidak ada tandingannya.7.Di Terengganu juga, seoranghamba Allahtelah menerima surat inidari orang yang tidakdikenali tetapi beliau tidakmengendahkannyadengan mengatakan ianyabohong belaka dansengaja mengada-adakanuntuk menakutkanorang yang membacanya.Beberapa harikemudian dia telahmendapat penyakit ganjildan penderitaanya amatmenyedihkan.setelahtiga minggu mendapatrawatan rapi di hospital,penyatkitnya sukar jugadiubati oleh doktor.Akhirnya beliau teringatakan wasiat ini danmengedarkannya kepadaorang lain.Semingukemudian barulah beliauberansur sembuhsehingga sekarang.Banyak lagi contoh-contohorang yangmenerima wasiat ini tetapitidakmempercayainya dan tidakmengedarkannyaatau menyampaikan kepadaorang lain.dimanamereka mendapatmalapetaka.setelahkejadian yangmenggembirakan danmenyakinkan ini andajangan lupamenyampaikan 20 salinanwasiat dalam masa96 jam dari masa andamenerimanya.InsyaAllah anda akanmemperolehi sesuatudari YANG MAHA KUASAdengan penuh keyakinanpasti ia akan menerangihidup anda dengan nikmatkebahagiaan hidup.ISNYAALLAH.PERHATIANsetelahmembaca wasiat inihendaklah ditulis ataudicetak dan disampaikankepdaorang lain sebanyak 20salinan. sekiranya telahdilakukan anda akandianugerahkan sesuatunikmat atau hajat anda akandikabulkan oleh ALLah.katasheikh ahmad lagi. jika apayang hamba katakan initidak benar, biarlahhamba mati dalamkekufuran dan hamba tidakmendapat perlindungan dansyafaat Rasulullah SAWnaaauzubillah. oleh ituhendaklah ditulis ataudicetak dan disampaikankepada orang lain.insyaAllahdalam masa 2 minggu andaakan berolah kebahagiaandan ingatlah lakukanini dengan hati yang ikhlasdan janganlah diabaikanatau dibiarkanTLG SEBAR KAN KPD UMATISLAM.... SEBAR KAN 20WASIAT

Tiada ulasan:

Catat Ulasan